MORE INFORMATION FYROM

Квалитет

Законодавството на ЕУ поставува строги критериуми кои ги гарантираат стандардите на сите европски производи. Клучните фигури на европската политика за квалитет се: Заедничка организација на пазарот на земјоделски производи, воспоставување на заеднички законодавни рамки на сите земји членки на ЕУ заеднички да се дефинираат спецификациите, оперативната рамка и режимот на инспекција, кои обезбедуваат дека спецификациите се заеднички за целиот европски пазар.

Методите на одгледување и производство ги задоволуваат меѓународните и европските стандарди за квалитет и безбедност.

Безбедност на храната

Безбедноста на храната е главен приоритет за Европа. Главната цел на политиката за безбедност на храната на Европската комисија е да обезбеди високо ниво на заштита на човековото здравје и интересите на потрошувачите во однос на храната, земајќи ја предвид различноста и ефикасното функционирање на внатрешниот пазар. Строгите правила на ЕУ беа заострени во 2000 год. за да се осигура дека европската храна е исклучително безбедна. Интегрираниот пристап на ЕУ има за цел да обезбеди високо ниво на безбедност на храната, здравјето и благосостојба на животните и здравјето на растенијата во Европската унија преку преземање на доследни мерки од фарма до потрошувачка и соодветно следење. Властите на ЕУ внимателно го проценуваат ризикот и секогаш го бараат најдобриот можен научен совет пред да забранат или дозволат кој било производ, состојка, додаток или генетски модифициран организам.
Ова ширење на знаењето ќе им овозможи на потрошувачите да ги проценат производите на ЕУ, да разберат зошто се става толку голем акцент на безбедноста на храната и да ги наведе да купуваат производи од ЕУ наместо производи увезени од други земји.

Слика/ Почитување на европските производи

Целта на програмата е да се подобри позитивната слика за европските производи, меѓу дефинираните целни групи, кои имаат доволно вештини за примање и пренесување на програмски пораки. Потписот „Enjoi it’s from Europe“ ќе биде видлив на сите комуникациски материјали што се создадени како дел од комуникациската основа на акцијата.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account